PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DOSTYCH ESTETIC

Regulamin programu lojalnościowego

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
Organizatorem programu lojalnościowego jest Dostych Estetic i Dostych Estetic Kosmetyka.
Program lojalnościowy/Program - działanie mające na celu nagradzanie Uczestników którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora, a także promują Organizatora w sposób określony w Regulaminie. Program organizowany jest w gabinecie przy ul. Jagiellońskiej 32/2.
Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
Uczestnik - każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej 18 lat, która przystąpi do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
Konto Uczestnika - indywidualne konto w zakresie Programu na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
Stan konta - ilość zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
Nagroda - usługa, towar lub inne świadczenie, które Organizator umieścił w katalogu nagród w załączniku numer 3 do Regulaminu, na które można wymieniać zgromadzone w Programie punkty.
II. UCZESTNICTWO
Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika przez Organizatora. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie ma mieć formę pisemną. 
Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW
Po  zapłaceniu przez Uczestnika Programu za towary lub usługi Organizatora, a także po skutecznym dokonaniu promocji Organizatora przez Uczestnika lub w innych przypadkach określonych Regulaminem, następuje zasilenie Konta Uczestnika punktami. Lista premiowanych aktywności wraz z liczbą punktów za nie przysługujących znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Punkty gromadzone za premiowane aktywności ewidencjonowane są na Koncie Uczestnika.
Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
Organizator ma prawo skorygować Stan Konta Uczestnika, jeśli punkty zostały przyznane nieprawidłowo.
Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
IV. ZASADY WYMIANY PUNKTÓW NA NAGRODY
Zebrane w Programie punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody.
Lista nagród wraz z ilością punktów niezbędnych do ich odebrania stanowi załącznik numer 2 do regulaminu.
Nagrody należy odbierać w siedzibie Organizatora.
Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odbioru nagrody, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie może skutkować niedostępnością danej nagrody w siedzibie Organizatora.
Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem Stanu Konta Uczestnika o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
Organizator ma prawo poprosić Uczestnika o pisemne potwierdzenie odbioru nagrody w chwili jej wydania.
V. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres.
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie. W tym między innymi Uczestnikowi będą przesyłane informacje o zmianie Stanu Konta, możliwości zdobycia dodatkowych punktów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez przesłanie informacji w zakresie Konta Uczestnika oraz umieszczenie ogłoszenie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email. Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
Załączniki
Załącznik numer 1 - Nagradzane aktywności w Programie Lojalnościowym
Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności: 
Przystąpienie do programu lojalnościowego – 300 pkt.
Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 10 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 10 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług). 
Zakup towarów (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora 10 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 10 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla towarów). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią towary ujęte w załączniku numer 4.
Skuteczne Polecenie Organizatora - 1000 pkt dla osoby polecającej, 500pkt dla nowego klienta.
Z okazji urodzin - 300 pkt.
Napisanie komentarza - 200 pkt.

Załącznik numer 2 - Nagrody
Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu Lojalnościowego umożliwia wymianę Punktów na następujące Nagrody:

Zabieg plazmą na oczy                                                                       80 000 pkt
 Usuwanie plazmą np. brodawek, włókniaków     5000 pkt za zmianę skórną


Załącznik numer 1 - Nagradzane aktywności w Programie Lojalnościowym
Organizator w ramach prowadzonego przez siebie Programu nagradza Punktami następujące aktywności: 
Przystąpienie do programu lojalnościowego – 300 pkt.
Zakup usług (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup usług zostanie wynagrodzony przez Organizatora 10 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 10 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla usług). 
Zakup towarów (Transakcja) – Każdy 1,00 zł wydany na zakup towarów zostanie wynagrodzony przez Organizatora 10 pkt. (Przelicznik 1,00 zł = 10 pkt stanowi standardowy przelicznik programu dla towarów). Wyjątek w stosowaniu standardowego przelicznika stanowią towary ujęte w załączniku numer 4.
Skuteczne Polecenie Organizatora - 1000 pkt dla osoby polecającej, 500pkt dla nowego klienta.
Z okazji urodzin - 300 pkt.
Napisanie komentarza - 200 pkt.